Skip to content

Klachtenprocedure

Beste klant,

Natuurlijk doen we onze best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar we zijn allemaal mensen en soms schieten mensen te kort.

Mocht er op onverhoopte wijze een situatie zijn ontstaan waardoor u niet 100% tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, zou u zo vriendelijk willen zijn dit onder onze aandacht te brengen? Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid dit onder de aandacht te brengen van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Hartelijke groet,

Team Excellence

Klachtenregeling SNRC

Artikel 1
1.Alle Register Chiropractoren moeten zich conformeren aan deze klachtenregeling. 2.Deze klachtenregeling is een klachtenregeling als bedoeld in artikel 13 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 3.Elke Register Chiropractor draagt er zorg voor, dat deze klachtenregeling, alsmede een wijziging daarvan, op een daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten wordt gebracht. 4.Van alle klachten wordt jaarlijks door de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren een verslag gemaakt dat aan alle Register Chiropractoren wordt toegezonden. De namen van partijen worden in dit verslag echter niet vermeld. De Register Chiropractoren dragen er zorg voor dat dit verslag voor hun patiënten ter inzage ligt.

Artikel 2
1.Over een gedraging jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening kan schriftelijk en voldoende gemotiveerd een klacht worden ingediend bij de SNRC door de cliënt, een nabestaande van de overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt. 2.Voorts kan over de weigering van de Register Chiropractor om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.

Artikel 3
1.Op verzoek van klager dient het bestuur van de SNRC gratis van advies met betrekking tot de indiening van een klacht en verleent bijstand bij het formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. 2.De zorgaanbieder waarborgt dat het SNRC bestuur haar functie onafhankelijk kan uitvoeren

en benadeelt het SNRC bestuur niet wegens de wijze waarop het SNRC bestuur haar functie uitoefent.

Artikel 4
1.Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht. 2.De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 3.De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

Artikel 5
1.De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van het bestuur van de SNRC namens de Register Chiropractor waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen het SNRC bestuur namens de Register Chiropractor over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd. 2.Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de Register Chiropractor noodzaakt, kan de Register Chiropractor de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. 3.Het SNRC bestuur doet namens de Register Chiropractor daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager. 4.Het SNRC bestuur brengt de in behandeling zijnde klachten ter kennis van de Register Chiropractor. 5.Het SNRC bestuur zend een afschrift van de schriftelijke mededeling aan de Register Chiropractor.

Artikel 6
1.Het bestuurslid van de SNRC dat de klacht behandelt: a)is niet betrokken bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft; b)richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing voor de klacht; c)heeft de vrijheid zijn werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, de voor hem geldende beroepsnormen en taakomschrijving en zonder inmenging door de Register Chiropractor; d)is meester in de rechter en/of voldoet aan het beroepsprofiel klachtenfunctionaris van de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor de Gezondheidszorg (VKIG). e)is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 7
1.De behandeling van een klacht die betrekking heeft op het handelen van een ander, wordt

op zorgvuldige wijze overgedragen aan degene, op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven. 2.Een gecombineerde behandeling van klachten vindt plaats, indien een klacht betrekking heeft op zorg die wordt verleend in samenhang met zorg, ondersteuning of hulp die een ander verleent en de klager heeft doen weten dat hij ook bij die ander een klacht heeft ingediend, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven. 3.De afhandeling van een klacht als bedoeld in het vorige lid vindt plaats namens de betrokken zorgaanbieder en de betrokken ander gezamenlijk dan wel op een wijze die inhoudelijk recht doet aan de samenhang tussen de zorg, ondersteuning of hulp die zij verlenen.

Artikel 8
Indien de klager het niet eens is met de schriftelijke mededeling kan klager zijn geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of kan klager zijn geschil voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie.

Deze klachtenregeling is tot stand gekomen in overeenstemming met de Vereniging voor patiënten van Register Chiropractoren VPRC

Contacteer ons:

0416 209 112
www.excellenceneurologie.nl
info@excellenceneurologie.nl
Kloosterheulweg 14, 5145NZ, Waalwijk

Contacteer SNRC

0642144758
www.registerchiropractor.nl
nationaalregister@gmail.com
Nassaustraat 29, 7513 BV Enschede

Contacteer SGRC

www.geschilleninstantie.com
geschilleninstantie@gmail.com
Postbus 9344, 3007 AH Rotterdam